Pewność obrotu

W rzeczywistości otaczającej konsumentów funkcjonują terminy dotyczące samego obrotu handlowego które są znane ze słyszenia ale nierzadko nie do końca rozumiane. Ewentualnie nie jest sam ich wydźwięk pojmowany w pełni takim jakim jest mimo że związany z działaniami prowadzonymi w życiu codziennym. Mowa o takim elemencie jak klasyczna handlowa pewność obrotu którą zapewniają odpowiednie przepisy w kodeksach. Im większa wartość obrotu tym też większa konieczność bronienia interesów stron. W taki sposób by podtrzymywać równość między nimi jak też szczególnie chronić tą słabszą albo bardziej narażoną na konsekwencje tego że jakieś normy nie zostały wypełnione. Szczególną troską otoczony jest by w ten sposób się wyrazić obrót nieruchomościami przede wszystkim ze względu na wartość dóbr którymi się obraca. Jest ona zbyt duża by pozwolić na to by jedna ze stron była bezradna i narażona na to że zostanie oszukana w świetle dnia. Bez możliwości obrony albo przeciwdziałania. Takim specjalnym rozwiązaniem które chroni kupujących nieruchomości jest konstrukcja księgi wieczystej. Jest to dokument będący w cudzysłowie dowodem osobistym każdej nieruchomości. Przede wszystkim w ten sposób jest prowadzona ewidencja gruntów i nieruchomości przemysłowych oraz mieszkalnych. Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji obciąża władze lokalne samorządowe na terenie jurysdykcji których znajduje się dana nieruchomość. Oczywiście samo zakładanie księgi wieczystej jest obowiązkiem właściciela. Służy to też jego interesowi a przede bezpieczeństwu i pewności obrotu nieruchomościami. Z tej przyczyny że w księdze wieczystej wpisywane są wszelkie istotne informacje jej dotyczącej. Zarówno te dotyczące lokalizacji i określenia granic z dokładnością do centymetrów jak i inne. Do tej drugiej grupy zalicza się przede wszystkim prawa rzeczowe i prawa rzeczowe ograniczone. Podstawowym i najważniejszym jest prawo własności czyli w księdze jest wpisany właściciel albo właściciele jeżeli jest ich kilku. Dzięki tej informacji kupujący ma pewność że kupuje od osoby uprawnionej. Wspomaga go budujące też pewność obrotu domniemanie właściwości wpisu księgi wieczystej. Czyli księga jest szczególnym aktem prawnym. Jeżeli ktoś chce wykazać że jest inaczej musi przeprowadzić dowód. Czyli zapis księgi chroni przede wszystkim nabywcę. Bowiem działa on w zaufaniu do księgi wieczystej. Wpisy w niej muszą być zawsze aktualizowane. Zatem nie powinno zdarzyć się by jakieś kwestie do księgi nie zostały wpisane w należnym czasie. Te zapisy jak i sama konstrukcja ksiąg wieczystych pokazują jak bardzo zależy prawodawcy na tym by w zakresie obrotu nieruchomościami panowała pewność co do prawa. Ponieważ w innym przypadku trudno by było mówić o tym że sam obrót jest bezpieczny,kiedy kupujący nie miałby żadnej informacji o tym że faktycznie osoba która sprzedaje jest do tego uprawniona poza samym słowem. Czyli zamiast narzekać że obrót nieruchomościami jest nadmiernie sformalizowany i obostrzony regulacjami trzeba się cieszyć że prawo w tak wysokim stopniu zapewnia jego pewność.