Sokrates filozof grecki

Trudne pytania Sokrates niewątpliwie był jednym z ważniejszych filozofów starożytnej Grecji, a jego idee znane nam są do dziś. Sokrates zarówno urodził się, jak i zmarł w Atenach. Był on synem kamieniarza oraz akuszerki. Miał on żonę Ksantypę, które urodziła mu trójkę dzieci. Całe życie mieszkał w Atenach, gdzie prowadził rozmowy z przypadkowymi przechodniami, przez co miał wielu wrogów, ale i byli tacy, którzy go bronili. Brał on również udział w wojennych wyprawach, gdzie odznaczył się szczególną męskością. W życiu politycznym był bardzo uczciwy i mówił wyłącznie prawdę. W wieku 70 lat oskarżono go o brak wiary w bogów oraz w państwo, jakie jest ustanowione w Grecji. Został wtedy za swoje poglądy skazany na karę śmierci, a wtedy było to wypicie trucizny. Przyjaciele chcieli go uwolnić, jednak on odrzucił ich pomoc. Ostatnie chwile z jego życia spisał jego uczeń, Platon. Sokrates wierzył, że dobro i cnota są absolutne. Przeciwstawiał się on relatywizmowi, a uważał, że cnota jest dobrem bezwzględnym. Człowiek powinien o nie zabiegać i nie powinien przy tym liczyć się z wszelkimi niebezpieczeństwami, a nawet śmiercią. Według niego wiedza jest największą z cnót. Twierdził też, że cnoty człowiek może się nauczyć.

Monteskiusz był największym francuskim filozofem czasów oświecenia, zbudował ideę nowej epoki. W swoich listach perskich Monteskiusz wyraźnie pokazał, że Wielka Brytania pod względem ustroju powinna być wzorem do naśladowania dla Francji i innych państw. Negował natomiast państwo przed rewolucją francuską. Największym i najpopularniejszym jego dziełem było "O duchu praw", w których dokonał dogłębnej analizy ustrojów ówcześnie panujących. Jego dzieło składa się z trzydziestu jeden ksiąg. Uważał on przede wszystkim, że prawo stworzone zostało, aby poskromić dziką naturę człowieka. I było to prawo naturalne. Twierdził, że podczas tworzenia prawa należy brać pod uwagę naturalne uwarunkowania społeczeństwa. Należy do nich między innymi wielkość całego terytorium państwa, obyczaje, religia, gospodarka, formy rządzenia, a nawet klimat. Wyróżnił dzięki temu trzy formy państwa, jakimi była despotia, monarchia oraz republika. Uważał, że jakość państwa zależy od tego, jaka wolność istnieje w państwie. A wolność obywatelska często jest zachwiana przez złe rządy państwa. Dlatego należało oddzielić sądy od rządu.